20180724-Tomato_Pie_Done_03

Tomato pie, ready to eat

Tomato pie, ready to eat